Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Információ:

A következő Általános Szerződési Feltételek a Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe valamennyi árucikkére érvényesek. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

2. A szerződés létrejötte

Szerződést a webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A webáruházban a Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe arra vállal kötelezettséget, hogy a fogyasztó megrendelése esetén az általa forgalmazott élelmiszert (édességek) értékesíti és kiszállítja a fogyasztó részére.  A Lindt kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy egyes árújai allergén anyagokat tartalmaznak, a fogyasztónak a árú elfogyasztása előtt meg kell győződnie a csomagoláson található információk alapján a árú összetételéről, annak esetlegesen allergén tartalmáról. A Lindt nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A megrendelni kívánt árú vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a árú nevére vagy a árút ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat a fogyasztó. A „Rendelés” gombra kattintva kiválaszthatja a megrendelni kívánt árút, majd a árúk kiválasztását követően véglegesítheti megrendelését. Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Rendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül. Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 1 órán belül automatikus emailt küldünk Önnek, mely megerősíti, hogy megkaptuk megrendelését, ez annak részleteit is tartalmazza (tértivevény). A szerződés a tértivevény Ön általi kézhezvételével jön létre. A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt nem iktatjuk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a megrendelés során megadott adatokat utóbb nem módosíthatja. Az adatbeviteli hibákért a Lindt nem vállal felelősséget. Amennyiben Ön felhasználói fiókot regisztrál, a fiókban bármikor módosíthatja a szállítási illetve számlázási címet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Webáruházban értékesített édességek romlandó, minőségüket rövid ideig megőrző árúk, így jellegüknél fogva a nyári hónapokban az időjárási körülmények következtében szállítás közben megolvadhatnak, minőségük romolhat. Kérjük a nyári hónapokban leadott rendelések során ezt a tényt vegyék figyelembe.

A szerződő partner: a szerződés a Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepével jön létre.

Név: Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall. ép. IV. em.
Cégjegyzékszám: 01-17-001148
Adószám: 26265113-2-41
Ügyvezető igazgató: Balogh Máté és Marko Gasser
Telefonszám: +36 17 555 999 (hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között hívható)
Email: onlineshop-hu@lindt.com

 

3. A szerződés szövegének tárolása, megrendelés adatainak módosítása

A megrendelés adatait cégünk tárolja. Ha nyomtatott formában is szeretné megkapni, akkor kinyomtathatja az Ön részére emailben elküldött "Megrendelés visszaigazolása"-t.
A Lindt az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a megrendelés (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását oly módon biztosítja, hogy a megrendelést leadó fogyasztó a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Lindt általi visszaigazolásáig lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a Lindtnek küldött e-mail útján. E-mail cím: onlineshop-hu@lindt.com

 

4. Elállási jog

Tekintettel arra, hogy a Lindt árúk

  1. Természetüknél fogva érzékenyek a tárolási körülményekre, gyorsan olvadhatnak, ennélfogva nem visszaszolgáltathatók – gyorsan romlandók
  2. Ajándékcsomagjaink értékesítése esetében, amelyek - bár standard kínálatból kerülhetnek kiválasztásra - egyedileg kerülnek elkészítésre, tehát az Ön személyéhez kötött, illetve amelyet az Ön utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Fentiekre tekintettel elállási jog nem érvényesíthető a árúink esetében, a fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja, összhangban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet 29. § (1) c) és d) pontjaival.

 

5. Árak és áruátvétel, szállítás

Valamennyi ár magyar forintban értendő és tartalmazzák a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a árú ára nem tartalmaz, azaz e költség a árú árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben a Lindt által meghirdetett promóció keretében a árú kiszállítása ingyenesen, a Lindt költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár. A 2. pontban („Szerződés létrejötte”) meghatározott, a Webáruházban meghatározott árú ár, mint kizárólagosan alkalmazandó vételár szabálya megfelelően irányadó és alkalmazandó.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet, külföldi címre kiszállítást a Lindt nem végez. A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során a Lindt (illetve logisztikai partnere a GLS Logisztikai Kft.) e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. A közvetlen kiszállítással kapcsolatos kérdésekre a GLS Logisztikai Kft. tud válaszolni, a futár elérhetőségét a GLS Logisztikai Kft. árukiszállítására vonatkozó emailje tartalmazza.  Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Lindt (illetve logisztikai partnere, a GLS Logisztikai Kft.) Önt erről tájékoztatni.

A Lindtnél - a megrendelés összegétől függetlenül – némely esettől eltekintve, általában – bruttó 1.250,- Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetnie a Vásárlónak. Ez az összeg csak részben fedezi a bérmentesítési/szállítási és a csomagolási tényleges díjat, a fennmaradó részt azonban a Lindt átvállalja a Vásárlóktól.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést a Lindt-nek kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer (egy szállítás után) számítja fel a Lindt. A Lindt fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelést több részletben teljesítse.

A árú Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a árú átvétele a Vásárló részéről megtörténik.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a árún vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a árú, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a árú visszavételét a Lindt díjmentesen biztosítja.

 

6. Kellékszavatosság vagy Termékszavatossági igény érvényesítése

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Lindt hibás teljesítése, esetén a Lindttel vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Lindt-el mint vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a árúet, illetve a szolgáltatást a Lindt vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát (azaz kellékszavatosságot) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

A Lindt a vásárláskor minden esetben számlát, illetve számlával egy tekintet alá eső okiratot állít ki, amelyről szóló adatot a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.-ben foglaltakkal összhangban szolgáltatja az adó- és vámhatóság felé. A Vásárló által a vásárlás során történt bármely valótlan adatszolgáltatásból eredő jogkövetkezményekért a Lindt a felelősségét kizárja.

 

8. Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, illetőleg bármely egyéb panaszával az alábbi módokon veheti fel velünk a kapcsolatot:

Email: onlineshop-hu@lindt.com

Telefonszám: +36 17 555 999 (hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között hívható)

Postai levél: Vagy írhat a Lindt ügyfélszolgálat címére: Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe; 1139 Budapest, Váci út 99-105. Balance Hall. ép. IV. em. (Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Lindt webáruház").

 

 

9. A szerződés időtartama

A fogyasztó és a Lindt között létrejövő megállapodás határozott idejű, a fogyasztó elektronikus megrendelésének visszaigazolásával jön létre, és a megrendelt árú átvételével szűnik meg.

 

10. Adatvédelem

Adatvédelmi (GDPR) előírásainkat a lindt.hu oldalon találja.

 

11. Békéltető Testületi Eljárás, online vitarendezés

Ha a vásárlással kapcsolatos kifogása merül fel, és azt esetleg nem tudja a Lindt-el rendezni, akkor Ön, mint fogyasztó a magyar jogszabályok által biztosított jogi igények érvényesítése helyett jogosult békéltető testülethez fordulni illetve az eu egységes online vitarendező platformját is felkeresheti. A békéltető testület eljárása ingyenes. Az illetékes békéltető testület neve, székhelye és levelezési címe:

 

Budapesti Békéltető Testület
A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím:
1253 Budapest, Pf.: 10.
Az Európai Unió egységes online vitarendező platformjának elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights

 

12. Az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó jogszabályok és az ÁSZF egyoldalú módosítása

A jelen általános szerződési feltételekre minden egyéb a felek által külön nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak, így különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A Lindt & Sprüngli (CEE) s.r.o. Magyarországi Fióktelepe jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók, azzal, hogy a jelen ÁSZF módosításáról a honlapunkon a látogatókat külön is tájékoztatjuk. A Lindt fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

 

A fogyasztó a jelen általános szerződési feltételeket bármikor letöltheti PDF formátumban a következő linkre kattintással.